Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów
Każdy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Uregulowania w tym zakresie znajdują się w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy pomoc materialna dla studenta może być wypłacana w formie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Świadczenie to jest wypłacane w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy w grę wchodzi ostatni rok studiów, który trwa jeden semestr to okres ten wynosi do pięciu miesięcy (art. 184 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym). Stypendia te wypłacane są co miesiąc.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku w terminie składania wniosku o przyznanie stypendium.

W sytuacji, gdy po ukończeniu jednego kierunku studiów, student kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje mu stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności studenta, potwierdzonego orzeczeniem właściwego organu. Jest to jedyny warunek przyznania omawianego stypendium. Nie jest ono uwarunkowane przedstawieniem zaświadczeń umożliwiających ustalenie sytuacji materialnej w rodzinie wnioskodawcy.

Nawet w tak skomplikowanej sytuacji prawnej, nie jesteś sam. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawo o szkolnictwie wyższym i wszelkich formalności związanych z ubieganiem się o stypendia. Nasz adwokat Gorzów świadczy swoje usługi przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 81, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego, dobrze trafiłeś. Zapraszamy do kontaktu.

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki