Pragniemy poinformować, że adwokat Szymon Prawucki w 2018 roku w każdy piątek w godzinach od 8:00 do 12:00 świadczy nieodpłatną pomoc prawną w punkcie nr 4 w Gorzowie Wlkp., tj. w budynku tzw. LAMUS przy ul. Sikorskiego 5, pok. nr 1.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje następującym osobom uprawnionym:
1. które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
2. posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
3. kombatantom;
4. ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
5. które nie ukończyły 26 lat;
6. które ukończyły 65 lat;
7. które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
8. która jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach;
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

© 2018 Adwokat Gorzów by Kancelaria Adwokacka Szymon Prawucki